Memória da amnésia. Giselle Beiguelman, 2015. Foto: Ana Ottoni

Memória da amnésia. Giselle Beiguelman, 2015. Foto: Ana Ottoni